Slide background
Slide background
Slide background

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van “Adeon”.
 2. Adeon: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adeon Technologies B.V., statutair gevestigd te Raamsdonksveer en kantoorhoudende te (4824 AS) Breda, aan het adres Weidehek 26, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 18128872, of een aan haar gelieerde onderneming, die de gebruiker is van deze algemene voorwaarden.
 3. Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt van Adeon, dan wel met wie Adeon een Overeenkomst aangaat of met wie Adeon in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Adeon en Koper ter zake de levering van goederen en/of diensten, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Schriftelijk: berichtgeving via papier en via email.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid en Aanbiedingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen Adeon en Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten, hoe ook tot stand gekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Offertes van Adeon gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Na afloop van de termijn komt de aanbieding c.q. de offerte automatisch te vervallen en kan daar geen rechten meer aan worden ontleend.
 5. Aan reclamemateriaal, brochures, verkoopdocumentatie en websites e.d. van Adeon kunnen geen rechten worden ontleend.
 6. Aanbiedingen en offertes van Adeon zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht c.q. het aangaan van een Overeenkomst. Het staat Adeon vrij om zonder opgave van redenen gegeven opdrachten niet te aanvaarden, althans om Overeenkomsten niet te sluiten.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald naar andere talen. Indien er enige strijdigheid bestaat tussen de Nederlandse versie en een vertaalde versie, is de Nederlandse versie leidend.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Overeenkomsten betreffende de levering van goederen en/of diensten komen tot stand na een schriftelijke (opdracht) bevestiging van Adeon aan Koper dan wel na (begin van) de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door Adeon dan wel door een andere (stilzwijgende) aanvaarding door Adeon.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk uitdrukkelijk worden overeengekomen.
 3. Koper is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Adeon verstrekte informatie. Adeon is niet aansprakelijk bij onjuistheden in gegevens, door, namens of in opdracht van Koper verstrekt.

 

Artikel 4: Leveringen

 1. Adeon voert alle diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering van goederen ‘af fabriek’.
 3. Ingeval is overeengekomen dat levering van goederen plaatsvindt op een bepaald afleveradres, bepaalt Adeon de wijze van verzending c.q. levering. Adeon is gerechtigd de bezorgkosten bij Koper in rekening te brengen. (Af)levering heeft in dat geval plaatsgevonden wanneer de goederen -waarvoor Adeon het transport verzorgt c.q. laat verzorgen- zijn aangekomen bij het in de (order)bevestiging en/of transportdocument genoemde afleveradres, zijn gelost en vervolgens door Koper in ontvangst zijn genomen door ondertekening van het transportdocument, afleveringsbon of ander soortgelijk document.
 4. Vanaf het moment van levering komen de goederen voor rekening en risico van Koper.
 5. Adeon is te allen tijde gerechtigd om deelleveringen te verrichten.
 6. Alle (leverings)termijnen worden door Adeon bij benadering vastgesteld en worden nimmer als fatale termijn aangemerkt. Adeon zal zich inspannen de opgegeven of overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk na te komen.
 7. Indien Adeon op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt zij in overleg met Koper.
 8. Koper heeft nimmer recht op enige schadevergoeding ter zake een te late levering.

 

Artikel 5: Prijzen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief btw, tenzij anders is vermeld.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum.
 3. Het factuurbedrag dient te worden voldaan zonder enige inhouding of verrekening.
 4. Adeon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (volledige) vooruitbetaling te verlangen alvorens te leveren.  
 5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren goederen zelf, in lonen, in valutakoersen, in- en uitvoerrechten etc., dan is Adeon gerechtigd die prijswijzigingen aan Koper door te berekenen.
 6. Koper is niet gerechtigd om zijn (betalings)verplichtingen jegens Adeon op te schorten.
 7. Indien betaling binnen de geldende termijn uitblijft, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 2% bovenop de alsdan geldende wettelijke handelsrente. De buitengerechtelijke incasso-kosten worden alsdan forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van € 250.
 8. Betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), ook indien Koper te dien aanzien anders aangeeft.
 9. Koper zal op eerste verzoek en ten genoegen van Adeon (genoegzame) zekerheid verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Adeon. Indien Koper niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van Adeon voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van goederen en/of diensten onmiddellijk op te schorten en is Koper in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Adeon behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen van Adeon op Koper, uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen vindt eigendomsoverdracht van de geleverde goederen plaats.
 2. Indien door Adeon geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Adeon zich de eigendom van de geleverde goederen heeft voorbehouden, is Adeon gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, en wordt Adeon voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Koper daartoe gemachtigd, haar zaken terug te nemen en is Koper verplicht Adeon in dat kader toegang te verlenen tot alle voor hem toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten en terreinen, één en ander onverminderd het recht van Adeon om van Koper (volledige) schadevergoeding te vorderen.
 3. Het is Koper verboden op de door Adeon geleverde en nog niet betaalde zaken een pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen noch deze zaken te bezwaren met enig ander (beperkt) recht.

 

Artikel 7: Reclameren

 1. Direct bij levering dienen de geleverde goederen door Koper op gebreken te worden gecontroleerd.
 2. Klachten over door Adeon geleverde goederen en/of diensten dienen binnen 5 dagen na levering van de betreffende goederen en/of diensten schriftelijk en onder opgave van de aard van de klachten/gebreken, aan Adeon kenbaar zijn gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Adeon ter zake (beweerdelijke) gebreken vervalt.
 3. Geringe beschadigingen/afwijkingen die de gebruiks-mogelijkheid van de goederen niet (wezenlijk) beïnvloeden kunnen niet als gebrek worden aangemerkt.
 4. Een klacht schort de betalingsverplichting van Koper jegens Adeon niet op.
 5. Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan Adeon verstrekte gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 8: Garantie en Aansprakelijkheid

 1. Adeon staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en/of diensten in overeenstemming met hetgeen Koper op grond van de overeenkomst mag verwachten.
 2. Eventuele verplichtingen voortvloeiende uit garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Adeon en/of de fabrikant van de goederen gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
 3. Afwijkingen ten aanzien van geleverde goederen welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen kunnen geen aanleiding vormen tot enige aanspraak/vordering op Adeon, noch leiden tot de plicht van Adeon tot vervanging van de geleverde goederen.
 4. De aansprakelijkheid van Adeon is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Adeon wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Adeon beperkt tot de factuurbedragen die door Adeon ter zake de Overeenkomst in rekening is gebracht en tijdig is voldaan.
 5. Adeon is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik door Koper van de geleverde goederen, bijvoorbeeld ingeval schade of een gebrek aan de goederen is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of indien Koper en/of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de goederen ofwel de goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd.
 6. Adeon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade e.d.
 7. Koper vrijwaart Adeon voor alle aanspraken van derden verband houdende met de Overeenkomst.
 8. Iedere vordering op Adeon, tenzij deze uitdrukkelijk door haar is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de in het kader van de Overeenkomst door Adeon ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen en/of diensten, waaronder maar niet uitsluitend merknamen, handelsnamen, auteursrechten etc., berusten uitsluitend bij Adeon. Koper zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.
 2. Alle tekeningen, schetsen, schema's, ontwerpen, berekeningen etc. (hierna: tekeningen e.d.), door Adeon of in opdracht van Adeon vervaardigd, zijn eigendom van Adeon en blijven dat ook nadat de Overeenkomst is uitgevoerd. Tekeningen e.d. mogen zonder schriftelijke toestemming van Adeon, noch geheel, noch gedeeltelijk, vermenigvuldigd worden of aan derden getoond of ter hand worden gesteld, voor welk doel dan ook.
 3. Tekeningen e.d. dienen op eerste verzoek van Adeon aan Adeon te worden geretourneerd.
 4. Ingeval van productie en/of levering door Adeon van goederen aan de hand van tekeningen, ontwerpen etc. of andere wijzigingen, alles in de ruimste zin van het woord, van Koper ontvangen of van derden ontvangen, staat Koper er voor in dat door de vervaardiging en/of levering van die goederen geen octrooi-, merken- of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht van derden wordt aangetast en vrijwaart Koper Adeon tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiend.
 5. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is Adeon gerechtigd, terstond de vervaardiging en/of levering te staken en van Koper vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Adeon op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat Adeon tot enige schadevergoeding aan Koper gehouden is.

 

Artikel 10: Overmacht

 1. Ingeval Adeon door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Adeon onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van Adeon kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend: stakingen, stagnatie of andere (interne) problemen bij Adeon of door haar ingeschakelde derden, of door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 11: Ontbinding

 1. Adeon is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden: (i) indien het faillissement of de surseance van betaling van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken, of; (ii) indien Koper zijn bedrijfsuitoefening staakt, zijn onderneming (deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of; (iii) indien Koper niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen, of; (iv) indien Koper tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Adeon op Koper direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 12: Overige bepalingen

 1. In het geval een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Adeon zal dan een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 2. Adeon is gerechtigd om eventuele vorderingen van Koper op Adeon uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen van Adeon op Koper uit welke hoofde dan ook.
 3. Adeon is gerechtigd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Koper niet aan een derden worden overgedragen, tenzij Adeon daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Adeon en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Voor zover dwingend rechtelijke regels niet anders voorschrijven, zullen geschillen tussen Adeon en Koper worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter bij het arrondissement waarin Adeon is gevestigd. Adeon heeft evenwel het recht om een geschil te laten beslechten overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal alsdan bestaan uit één arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn Rotterdam en de procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 18128872

About Adeon

At Adeon we believe that it is the quality of our work that placed us in our current position, and quality is what we try to improve with everything we do. European PCB manufacturers are often challenged to produce many different designs and technology levels every day. This makes it challenging to select and provide equipment that is capable of doing that. Our goal is to offer the best service and support against affordable rates to the highest standards to help our customers to stay at the forefront of technological developments.

Upcoming events

Contact

Weidehek 26
Industrial Area Haagse Beemden # 4530
NL-4824 AS Breda
The Netherlands
Telephone: +31 (0)76 541 00 08
Fax: +31 (0)76 542 50 59
E-mail: info@adeon.nl

More...